Lagerdata på partinivå och estimerat svinn nyckeln till färskare varor

Tuko Logistics är en finsk livsmedelsgrossist och leverantör av inköps- och logistiktjänster till dagligvaruhandeln. Tuko försörjer mer än 1 000 butiker och cirka 4 500 food service kunder, såsom storkök, hotell och restauranger. År 2012 undersökte Tuko Logistics möjligheterna att förbättra styrningen av varor med kort hållbarhet. Tukos mål var att kunna erbjuda sina kunder ännu färskare varor och samtidigt minimera kostnaderna för svinn. Nyckeln till att uppnå dessa mål var att effektivare utnyttja informationen om varornas säljbarhetstid i den i övrigt redan långt automatiserade varupåfyllningsprocessen.

I den ursprungliga varupåfyllningsprocessen för färskvaror genomfördes insamling och uppföljning av lagernivåer, sista försäljningsdatum och övriga styrdata i flera separata system. Att kombinera dessa olika data, analysera situationen och besluta om åtgärder var en oinspirerande och arbetsdryg uppgift i och med att samma rutiner skulle upprepas för hundratals artiklar i den dagliga varupåfyllningsprocessen. Ytterligare fanns det en klar risk för mänskliga misstag.

Den lösning som RELEX i samarbete med Tuko Logistics team för operativt inköp implementerade, bygger på utnyttjandet av lagerdata på partinivå. Lagerdata på partinivå finns tillgängligt i realtid via Tukos WMS-system och detta informationsflöde integrerades med RELEX varustyrningslösning. Ytterligare byggdes en integration med ett annat av Tukos bassystem för att få tillgång till varje partis sista säljdatum. Utifrån dessa informationsflöden kan RELEX beräkningsrutiner ta hänsyn till åldersstrukturen på det inneliggande lagret. I praktiken innebär detta att framtida svinn automatiskt estimeras genom simulering och att estimatet kan ge upphov till påfyllningsbeställningar redan innan svinnet registerats och tagits bort från det inneliggande lagret.

Den nya lösningen har drastiskt minskat behovet av manuellt arbete inom varupåfyllning och uppföljning av färskvaror. Ytterligare har servicegraden mot Tukos kunder ökat trots att svinnet hållits inom kontroll. Det är inte enbart Tuko och Tukos kunder som dragit nytta av varustyrningen på partinivå; leverantörerna har samtidigt fått tillgång till mera exakt – färskare – information om efterfrågan.