Högre servicegrad samt ökad produktivitet och arbetstillfredsställelse

Motoral, teknisk grossist av reservdelar, utrustning, verktyg och kemikalier inom fordonsbranschen, har valt RELEX inköpssystem.

Samtidigt som det nya systemstödet införts, har Motoral även förnyat inköpsprocessen. Tidigare hade 20 produktchefer ansvaret för operativt inköp inom företaget. Målet är att inköpen i framtiden ska göras av ett litet, centraliserat team bestående av endast några personer. Drivkraften bakom förändringen var att man ville frigöra tid för sortimentsutveckling, marknadsföring och kundaktiviteter, samt för uppföljning av lönsamheten. Motoral ville också odla ett djupare kunnande inom styrning av leveranskedjan samt öka arbetstillfredsställelsen genom tydligare processer och en mindre andel rutinartade arbetsuppgifter.

Den nya inköpsprocessen gör att Motoral kan dra full nytta av systemstödet för automatisk varupåfyllning. Företaget har ett mycket brett produktsortiment, med produkter som är olika till både värde och säljsäsonger. Det nya systemstödet gör det möjligt att sköta rutinavropen ytterst effektivt och ger samtidigt bättre beslutsunderlag för mera strategiska inköpsbeslut. Detta ökar både effektivitetet och noggrannheten inom all varuanskaffning.

Samarbetet mellan Motoral och RELEX inleddes med en förstudie, som genomfördes i augusti- september 2011. Förstudien resulterade i en rekommendation för hur den nya inköpsprocessen och -organisationen skulle se ut.

Efter förstudien provkörde Motoral RELEX system och användningsområdena och -behovet för systemstöd specificerades i mera detalj. Motoral bekantade sig samtidigt med hur andra företag utnyttjar systemstöd inom inköp.

”Vi valde RELEX främst för att företagets system var mycket mera flexibelt än konkurrenternas. Vårt tidigare samarbete hade också övertygat oss om att RELEX står för den bästa expertisen inom utveckling av processer och leveranskedjan” berättar Roni Ström, logistikchef på Motoral. Investeringsbeslutet underlättades av att förstudien visat på omfattande förbättringar, som kunde uppnås med hjälp av ett bättre systemstöd.

”Förändringsmotstånd är ett problem som kan uppstå då RELEX systemstöd tas i bruk. Då processer förnyas och effektiviseras, förändras även rollerna och ansvaren inom organisationen, vilket kan ge upphov till oro och, i värsta fall, motstånd mot förändringen. Motoral valde att verkligen satsa på det interna förändringsarbetet, vilket klart återspeglas i den framgångsrika implementeringen och resultaten som uppnåtts” säger Mikko Kärkkäinen, verkställande direktör på RELEX.

Medarbetarna gavs möjlighet att delta i och utforma projektets innehåll genast från starten. Satsningen på att informera hela organisationen om utvecklingens mål och projektets framskridande har också gett mycket positiv respons. Ytterligare har användarna rosat de flexibla och användarvänliga uppföljningsrapporter som RELEX system bidrar med.

Redan nu har Motoral kunnat observera förbättringar i servicegraden för de produkter som styrs via RELEX system. För de viktigaste, A-klassade produkterna, har målet på en servicegrad om 98 % redan uppnåtts. Inom teknisk grossistverksamhet är en hög servicegrad av största vikt för stora som små kunder. I slutet av år 2012 kommer inköpen för majoriteten av Motorals produkter att göras via RELEX system.