Läs PDF

Lägre lager, ökad servicenivå

Transmeri, import- och marknadsföringsbolag inom dagligvaror samt kosmetika, samarbetar med ett annat välrenommerat finskt bolag – RELEX; Europas snabbast växande leverantör av lösningar inom supply chain management.

Transmeri har skapat nya processer för sälj- och verksamhetsplanering runt RELEX prognostisering. Med den nya lösningen på plats kan Transmeri nu planera sin produktion utifrån mer tillförlitliga försäljningsprognoser.

Transmeri och RELEX definierade tillsammans den nya processen, som bygger på matematisk prognostisering. Inom inköp strävade Transmeri till att optimera säkerhetslagren för både slutprodukter och förpackningsmaterial. Målsättningen var mer korrekta försäljningsprognoser, lägre lagernivåer och ökad tillgänglighet. Resultaten har varit mycket lovande.

“Detta var ett exceptionellt omfattande projekt, eftersom både orderberäkning och en helt ny prognosprocess introducerades samtidigt”, säger RELEX VD Mikko Kärkkäinen. ”Trots detta höll sig projektet inom tidsramarna och genomfördes planenligt”.

“Integration genomfördes med hjälp av Acandos SAP-standardpaket. Detta gjorde det möjligt att genomföra integrationen i en ambitiös tidtabell, trots projektets omfattning.”

Även kunden är nöjd.

“Kombinationen av RELEX system och våra nya processer har ökat prognossäkerheten märkbart. 95 % av våra produkter prognostiseras helt automatiskt och prognossäkerheten har förbättrats med ca tio procentenheter. Detta har haft en stor betydelse för förankringen av förändringarna hos vår personal”, säger Transmeris Produktions- och Logistikdirektör Pasi Berggren.

“Antalet förändringar och justeringar i prognoserna har reducerats kraftigt i takt med att medarbetarna har börjat lita på de prognoser som systemet förser oss med”, fortsätter Berggren.

Transmeri planerar nu att ytterligare utvidga användandet av RELEX lösning för att även omfatta behovsplaneringen av råvaror.