Case Suomalainen Kirjakauppa

Tehokas keskitetty myymälätäydennys

Esittely

Suomen johtava kirjakauppaketju, Suomalainen Kirjakauppa on hyödyntänyt hälytysrajoja myymälöidensä täydennystilaamisen tukena jo yli kymmenen vuoden ajan. Vuonna 2007 yritys asetti tavoitteeksi täydennystilaamisen merkittävän tehostamisen, jotta myymälähenkilökunnalta vapautuisi aikaa myyntityöhön ja asiakaspalveluun. Tavoitteen saavuttaminen vaati uutta täydennysratkaisua.

Arvioituaan useita vaihtoehtoja, Suomalainen Kirjakauppa valitsi kartoitus- ja pilotointivaiheiden kautta yhteistyökumppanikseen myymälätäydennyksen kehittämisessä RELEX Oy:n.

Suomalainen Kirjakauppa lyhyesti

Perustettu 1912
Liikevaihto vuonna 2008 124 milj. €
800 työntekijää
62 myymälää
Osa Otava -konsernia
Verkkokauppa palvelee 10 miljoonan kansainvälisen kirjan valikoimallaan asiakkaita vuorokauden ympäri

Tausta

Suomalainen Kirjakauppa otti ensimmäiset askeleensa myymälöiden täydennystilaamisen automatisoimiseksi jo 90-luvun puolessavälissä. Silloin toteutettu hälytysrajoihin perustuva täydennysratkaisu ei kuitenkaan enää kymmenen vuotta myöhemmin vastannut yrityksen tarpeisiin. Suomalaisen Kirjakaupan logistiikkapäällikkö Pekka Kuurne toteaa: ”Käytössä ollut ratkaisu ei tuottanut tarpeeksi hyviä tuloksia, sillä myymälät joutuivat edelleen käsittelemään tilauksia manuaalisesti erityisesti sesonkien ja kampanjoiden yhteydessä. Lisäksi myymälöiden hyllysaatavuus ja varastojen arvot eivät olleet tyydyttävällä tasolla.” Osana liiketoimintakonseptin laajempaa kehitystä, myymälähenkilökunnan työpanos haluttiin kohdistaa entistä enemmän myyntityöhön ja asiakaspalveluun.

Keskeiset haasteet

 • Suuri tuotevaihtuvuus
 • Erilaisia ja erikokoisia myymälöitä
 • Sesonkimyynnin hallinta – joulusesonki edustaa 20% vuosimyynnistä
 • Myymälöiden esillepanovaateiden huomiointi

Syyt RELEXin valintaan

 • Suuren tuotemassan täydennykseen sopiva ja kustannustehokas ratkaisu
 • Erikoistavarakaupan täydennysprosessin osaaminen
 • Aito innostus asiakkaan liiketoiminnan kehittämiseen

Tavoitteet

 • Myymälätyön tehostaminen ja keskittäminen asiakaspalveluun
 • Hyllysaatavuuden parantaminen
 • Varaston arvon pienentäminen
 • Logistiikkakustannusten alentaminen

Kartoitus- ja pilotointivaiheet

Myymälöiden täydennysprosessin kehitys käynnistyi RELEXin tuotteistetulla potentiaalikartoituksella, RELEX Röntgenillä. Kartoituksessa selvitettiin täydennysprosessin nykytila sekä arvioitiin tehostamismahdollisuuksia simuloimalla uuden täydennysmallin toimintaa Suomalaisen Kirjakaupan järjestelmistä kerätyllä datalla. Pekka Kuurneen mukaan kartoituksen tuloksena syntyi toisaalta hyvä kuva täydennysprosessin nykytilasta ja kehityspotentiaalista, toisaalta myös konkreettisia ehdotuksia käytettävistä ennuste- ja täydennysmalleista.

Kartoitusta seurasi kolmen myymälän pilotointivaihe, jossa kartoituksessa määritellyt mallit toteutettiin RELEXillä. Pilottiin oltiin tyytyväisiä niin tunnuslukujen kuin myymälöiltä kerätyn palautteen valossa.

Lue lisää: Sujuvammalla logistiikalla lisää aikaa asiakaspalvelulle, Pekka Kuurne, Logistiikkapäällikkö, Suomalainen Kirjakauppa. RELEX 2010 seminaari.

Suunniteltua nopeampi käyttöönotto

Onnistuneen pilotin jälkeen Suomalaisen kirjakaupan oli helppo ryhtyä laajempaan käyttöönottoprojektiin yhdessä RELEXin kanssa.

Käyttöönotto jaettiin kahteen noin 30 myymälän aaltoon. Ensimmäinen käyttöönottovaihe sujui niin hyvin, että Suomalainen päätti aikaistaa käyttöönoton toista vaihetta yli neljällä kuukaudella. Näin käyttöönottoon varattu aika lähes puolittui.

Joulukaupan onnistuminen

Yksi keskeinen tavoite uudelle täydennysratkaisulle oli joulukaupan täydennystilaamisen onnistunut automatisointi. RELEX Processor -järjestelmän kysyntäennuste huomioi automaattisesti kysynnän sesonkiluonteen, jonka lisäksi hankalasti ennustettaville uutuustuotteille luotiin oma ennustemallinsa. Näin täydennystilaaminen saatiin automatisoitua saatavuuden kärsimättä.

Tulokset

%

Varaston kierto on parantunut tavarapuolen valikoimatuotteiden osalta

Hyllysaatavuus on noussut tavaratuotteiden osalta 7 prosenttiyksikköä (91%:sta 98%:iin)

Pekka Kuurneen mukaan RELEXin ratkaisulla saatiin mitattavia tuloksia heti alusta alkaen. Hyllysaatavuus parani peräti 7 prosenttiyksikköä tavaratuotteiden osalta samalla kun varaston kiertoa saatiin kasvatettua 16 %.

Samalla myymälöiden tilaamiseen kuluva aika on pystytty minimoimaan – tilaamisen automaatioaste nousi heti alussa valikoimatuotteiden osalta 98%:iin. Tänä päivänä kaikkien myymälöiden täydennystilaaminen hoituu yhden tilausehdotukset tarkastavan logistiikkasuunnittelijan toimesta.

Myymälöiden 600 000 tuotelokaation täydennystilaaminen tapahtuu yhden henkilön toimesta

Myymälätyöskentely on tehostunut, koska tilaamiseen ei enää tarvitse käyttää aikaa

RELEX kumppanina

Pekka Kuurne suosittelee RELEXiä kumppaniksi tuotetäydennyksen kehittämiseen. ”RELEX ymmärtää erittäin hyvin täydennysprosessin sekä erikoistavarakaupan ominaispiirteet. Tätä kautta on luonnollista, että ohjelmisto sopii hyvin meidän tarpeeseen. Päätöksentekoa helpotti RELEXin vaiheistettu palvelukokonaisuus, joka mahdollistaa loogisen etenemisen askel kerrallaan. Lisäksi RELEXin aito innostus asiakkaan liiketoiminnan kehittämiseen on näkynyt myös projektin jälkeisenä aikana – aktiivinen kehittäminen ja yhteistyö ovat jatkuneet”, summaa Kuurne.

”RELEX ymmärtää erittäin hyvin täydennysprosessin sekä erikoistavarakaupan ominaispiirteet. Tätä kautta on luonnollista, että ohjelmisto sopii hyvin meidän tarpeeseen.”

Pekka Kuurne

Logistiikkapäällikkö , Suomalainen Kirjakauppa

RELEXin avulla saavutat tuloksia jo muutamassa kuukaudessa

RELEX on auttanut monenlaisia yrityksiä selviytymään toimitusketjun hallinnan haasteista. Mitä monimutkaisempi ympäristö, sitä selvempi on RELEXin positiivinen vaikutus. Kanssamme on helppo toimia, ja saat näkyviä tuloksia jo muutamassa kuukaudessa. Jos haluat parantaa yrityksesi kannattavuutta nopeasti, soita meille numeroon 020 743 5730 tai ota meihin yhteyttä klikkaamalla alla olevaa painiketta.
Ota yhteyttäRelated case studies