Läs PDF

Altia, Nordens och Baltikums ledande tillverkare och grossist av alkoholdrycker, har tagit i bruk RELEX lösning för prognostisering och inköpsplanering. Företagets mål är att förenhetliga arbetsrutinerna i de olika verksamhetsländer, förbättra prognosnoggrannheten och uppnå en bättre insyn i den prognostiserade efterfrågan globalt.

Altia hade ett behov att harmonisera arbetsrutinerna, skapa mera tillförlitliga efterfrågeprognoser och få en bättre överblick av den förväntade efterfrågan på företagets alla marknader. I och med att företaget producerar och lagerför produkter i flera länder, önskade man sig också ett bättre systemstöd för att styra koncernens interna logistik.

– Att samla in och analysera data för hela koncernen utgjorde tidigare en stor utmaning. Dessutom var det mycket tidskrävande att behandla alla data. I RELEX lösning är det enkelt att sätta upp och automatisera rapporter för varje behov. Man kan till exempel granska prognoserna för alla länder i en och samma vy, både på total- och detaljnivå, berättar projektets ägare Lauri Helin från Altia.

Altia tog RELEX lösning för prognostisering och inköpsplanering i bruk initialt i Finland i december 2012 via en pilotfas. Nu har användningen utökats även till Sverige och Danmark.

RELEX lösning implementerades med snabb tidtabell. Tre månader efter projektets kick-off började pilotfasen och användningen av systemet. Projektets funktionella och geografiska omfattning samt den snabba tidtabellen till trots kunde Altias behov mötas planenligt. I integrationen utnyttjades RELEX-SAP-standardgränssnitt från Acando.
Ibruktagandet av RELEX lösning har gett konkreta resultat. Prognosnoggrannheten har ökat, transparensen inom planeringen har förbättrats och behovet av manuellt arbete har minskat.

– RELEX har utgjort en mycket flexibel samarbetspartner. Företaget behärskar planeringsprocessen och känner också SAP-världen väldigt bra, vilket syntes i hur snabbt och problemfritt det gick att koppla samman systemen, säger Altias projektchef Jussi Hyvärinen.

Nästa steg är att ta RELEX lösning i bruk även i Estland och Lettland.

– Insyn i prognoserna för såväl Norden som Baltikum och en harmonisering av arbetsrutinerna i de olika länderna var vårt viktigaste mål. RELEX mångsidiga rapporteringsverktyg erbjuder oss insyn i hela koncernens situation, smidigt, flexibelt och nästan i realtid, avslutar Helin.