Case S-gruppen: Optimera varuflödet med AI för effektivare verksamhet

Kunskap » Case

Bakgrund

S-gruppen är en ledande finsk företagsgrupp som består av nitton regionala och sju lokala kooperativ, och ägs av sina kunder. Gruppen driver 1000 dagligvarubutiker, inklusive närbutiker, stormarknader och mataffärer, runt om i Finland. Under 2018 hade företaget en marknadsandel på 46,4 % av den finska dagligvaruhandeln.

S-gruppen har använt RELEX lösning för prognostisering och varuförsörjning sedan länge tillbaka. Företaget arbetar kontinuerligt med att finjustera sina processer för att bli mer effektiva och de är ivriga över att hela tiden testa ny teknologi. Under åren har S-gruppen och RELEX gjort mycket utveckling tillsammans, där det senaste initiativet var en AI-baserad optimering av scheman för varuförsörjning i butiker.

S-gruppen

  • Distributionslager (inom dagligvaruhandel) 1
  • Medarbetare (butiksverksamhet och varuförsörjning) 20 000
  • Ägare Kooperativ som ägs av sina kunder
  • Butiker (inom dagligvaruhandel) 1 000
  • Omsättning (inom dagligvaruhandel) 81 miljarder SEK

www.s-kanava.fi

“Vi blev väldigt glada över möjligheten att tillsammans med RELEX utveckla huvudleveransdagar optimerade med AI.”

– Tuulia Wennerkoski, VP Supply chain på S-gruppen

Huvudleveransdagar ökar effektiviteten av varuhantering

Att välja rätt varupåfyllningsdagar för produkter och butiker är väldigt viktigt för att detaljhandlare ska kunna driva en effektiv verksamhet. Trots att dagligvaruhandelns stora leveransvolymer kan rättfärdiga dagliga leveranser finns det ingen mening med att få alla produkter levererade varje dag. Stora, sammanslagna leveranser av varor som ska placeras i samma butiksgång gör butikspåfyllnaden mycket mer effektiv tack vare att alla produkter kan packas upp på hyllan på en gång. Butikspersonalen behöver därmed inte slösa tid på att gå fram och tillbaka i butiken med varuvagnarna.

För att uppnå detta har S-gruppens varuförsörjnings-team definierat så kallade huvudleveransdagar för varje butik och för varje displaygrupp, dvs. produkter som placeras i samma område i en butik. Detta tillvägagångssätt har redan visat sig vara värdefullt, men S-gruppens butiks- och varuförsörjningsteam kämpade med att manuellt definiera huvudleveransdagar för hundratals olika butiker med olika utformning och olika efterfrågemönster.

Tuulia Wennerkoski, VP Supply chain på S-gruppen säger: ”Vi la ner väldigt mycket tid på att justera huvudleveransdagarna. Det fungerade och resultaten var tydliga, men tillvägagångssättet var väldigt tidskrävande och resultaten var inte optimala. Vi blev väldigt glada över möjligheten att tillsammans med RELEX utveckla huvudleveransdagar optimerade med AI.”

Svärmintelligens för att möta affärsmål

RELEX AI-baserade optimering av huvudleveranser använder en svärmintelligent algoritm för att kunna optimera mot flera mål. Algoritmen prioriterar mellan olika mål baserade på kundspecifika affärsbehov.

I vissa fall kan huvudprioriteten vara att uppnå ett så smidigt varuflöde som möjligt. I andra fall kan prioriteten ligga på att minimera antalet leveranser på helger, när arbetskraften är dyrare. Dessutom minimerar optimeringen antalet huvudleveransdagar samt förväntat antal överfyllda hyllor, dvs. situationer där leveranserna inte får plats direkt på hyllan.

Optimeringen görs för varje butik, för att hitta de bästa huvudleveransdagarna för varje displaygrupp, och tar hänsyn till produkternas försäljningsmönster, hållbarhetstid och andra relevanta restriktioner.

“Piloten har redan visat betydande fördelar för vår butiksverksamhet, vilket är ett resultat från den automatiserade, AI-baserade optimeringen av huvudleveransdagar.”

– Tuulia Wennerkoski, VP Supply chain på S-gruppen

AI-optimerade huvudleveransdagar tar effektiviteten till nästa nivå

S-gruppen körde en pilot på RELEX AI-baserade funktionalitet för optimerade huvudleveransdagar på nästan 200 av deras butiker under 2019. Målsättningen för piloten var att göra varupåfyllningen i butikerna effektivare och mer förutsägbar.

Både målen som sattes för piloten och ytterligare fördelar uppnåddes:

  • S-gruppen kan nu automatiskt optimera huvudleveransdagar med väldigt lite manuellt arbete. Optimeringen är också mer noggrann vilket möjliggör för planerarna att kunna tilldela fler huvudleveransdagar till en butiks bäst säljande produkter, jämfört med lågrörliga artiklar i samma displaygrupp.
  • Fördelarna med att applicera huvudleveransdagar har blivit fler eftersom att AI väljer leveransdagar mer noggrant. Butikerna får fler av samma och liknande produkter samtidigt, vilket gör butikens påfyllning mer effektiv, utan att drabbas av några negativa konsekvenser. Tillgängligheten på hyllan, svinn eller antalet leveranser som ryms direkt på hyllan har behållit samma nivå eller förbättrats, medan leveranserna har blivit sammanslagna till de valda huvudleveransdagarna.
  • Det inkommande varuflödet till butikerna är jämnare, vilket resulterar i en mer balanserad arbetsbelastning för butikspersonalen, mer förutsägbara arbetsskift och betydligt färre kapacitetsproblem.

Figure

Figur 1: Denna graf visar det inkommande varuflödet för en stormarknad före och efter att huvudleveransdagar har optimerats med AI. Som grafen visar är varuflödet efter optimering mycket jämnare.

“Piloten har redan visat betydande fördelar för vår butiksverksamhet, vilket är ett resultat från den automatiserade, AI-baserade optimeringen av huvudleveransdagar. Dessa fördelar beräknas sträcka sig över hela varuförsörjningen allt eftersom utrullningen till fler butiker framskrider,” säger Wennerkoski. ”Effekterna av ett jämnare varuflöde till butikerna är svårt att kvantifiera, men det är tydligt att färre kapacitetsproblem, en jämnare arbetsbelastning i butikerna och mer förutsägbara skift leder både till effektivare processer och ökad trivsel bland personalen.”

S-gruppen har idag rullat ut den AI-baserade funktionaliteten till nästan 200 butiker. Företaget planerar att fortsätta utrullningen och vidareutveckla lösningen tillsammans med RELEX. När utrullningen fortsätter förväntar sig S-gruppen märkbara fördelar i verksamheten på sitt distributionslager tack vare att kapaciteten utnyttjas på ett bättre sätt som en följd av ett jämnare varuflöde.