Effektiv lagerstyrning och planering av försörjningskedjan i medelstora detaljhandelsföretag

Författare: Mikko Kärkkäinen
Verkställande Direktör, D.Sc. (Tech.)
mikko.karkkainen@relexsolutions.com

 


Hur tackla stor komplexitet med begränsade resurser?

Detaljhandelsjättarna lyfter ofta fram hur komplex deras verksamhet är, men vi anser att det är de medelstora detaljhandelskedjorna som står inför de största utmaningarna vad gäller lagerstyrning och planering av försörjningskedjan. Detaljhandelsföretagen i storleksklassen €100 miljoner till €1.5 miljarder möter nämligen samma komplexitet som de riktigt stora detaljhandlarna och hanterar så pass stora volymer att manuella processer blir både ineffektiva och riskfyllda. Däremot har de inte samma möjligheter som detaljhandelsjättarna att investera i lösningar för att tackla dessa utmaningar. För att stå sig i konkurrensen behöver de medelstora detaljhandelskedjorna effektiva och ändamålsenliga verktyg för att optimera sin varuförsörjning. Det är därför ingen slump att RELEX största kundgrupp utgörs just av medelstora detaljhandelsföretag, som varit beredda att anamma ny teknologi för att implementera avancerade planeringsverktyg klart snabbare och mera kostnadseffektivt än tidigare. Vi har hjälpt många medelstora detaljhandelsföretag uppnå ökad lönsamhet genom effektivare varuförsörjning.

En typisk medelstor detaljhandelskedja står inför ett flertal utmaningar som inte kan tacklas effektivt utan förstklassiga planeringsverktyg:

  • Volymerna är så stora att manuell handpåläggning leder till höga kostnader. Medelstora detaljhandelskedjor har ofta hundratusentals eller till och med flera miljoner varuflöden (kombinationer av artiklar och butiker) att hålla reda på, och tusentals orderrader läggs dagligen. På grund av de stora volymerna, kan man omöjligtvis sätta ned tid på att justera varje beställningsrad manuellt. Samtidigt uppstår stora brist-, inkurans- eller logistikkostnader ifall beställningarna inte är optimala.
  • Ett flertal distributionsmodeller tillämpas samtidigt; ofta utnyttjas en kombination av försörjning via eget centrallager, direktleveranser från leverantörer till butiker samt cross-docking. Alla dessa distributionsmodeller och deras varierande ledtider samt varje enskild leverantörs leveransvillkor måste tas i beaktande vid orderläggningen. Ytterligare är flödena i de flesta fall så stora att planeringen av varuflödet till butikerna måste integreras med planeringen av inköp till centrallagret samt planeringen av lager- och hanteringskapacitet i distributionen för att undvika flaskhalsar i leveranskedjan. För att kunna ta rätt beslut in en så mångfacetterad verksamhetsmiljö, krävs avancerade planeringssystem som minskar komplexiteten och ökar effektiviteten.
  • Sortimentet är mycket dynamiskt med ett stort antal produktlanseringar och -avslutningar. Antalet produktlanseringar hos våra medelstora detaljhandelskunder sträcker sig från några hundra produkter till hundratusentals per år. Tittar man på antalet kombinationer av nya produkter och butiker, blir siffrorna ytterligare tiotals eller hundratals gånger större. Antalet är så stort att det krävs robusta automatiska processer för att hantera prognostisering och varupåfyllning både vid infasning och vid utfasning.
  • En stor del av försäljningen är kampanjdriven. I alla detaljhandelssegment utgör kampanjdriven försäljning en stor och växande andel av intäkterna. Kampanjer står i medeltal för 30 – 70 % av våra medelstora kunders försäljning. Att effektivt och noggrant kunna prognostisera hur olika typer av kampanjer påverkar efterfrågan, och dessutom säkerställa att rätt varor landar i rätt butiker i rätt kvantiteter och i rätt tid har en direkt inverkan på både försäljning och kostnader.
  • Det finns få skalfördelar. Detaljhandlare som omsätter många miljarder euro per år kan bygga upp hela avdelningar som styr och utvecklar prognostisering och varupåfyllning. Trots att antalet produkter samt utmaningar i stort är de samma för medelstora detaljhandlare, har dessa ingen möjlighet att lägga ner motsvarande antal arbetstimmar på att tackla utmaningarna.
  • Färre utvecklings- och IT-resurser. På medelstora detaljhandelsbolag finns i regel endast ett fåtal människor som kan leda projekt som kombinerar verksamhets- och IT-utveckling. Därför har bolagen inte kapacitet att ta sig an långa och resursintensiva utvecklings- eller systemprojekt.

Lagerstyrning och planering av försörjningskedjan kan beskrivas som en utvecklingsbåge (se bild 1). I de flesta fall utgörs det första steget av en enkel automatisering av beställandet, ofta med hjälp av min/max-baserade beställningspunkter. Bågens yttersta punkt består av integrerad planering av hela försörjningskedjan för både basefterfrågan och kampanjer, säsonger samt in- och utfasningar. För att uppnå det bästa resultatet bör medelstora detaljhandelsföretag sikta mot toppen och få tillgång till avancerade planeringsverktyg som möter alla utmaningarna – precis som de stora grabbarna gör. Enkla lösningar är helt enkelt inte tillräckliga för att hantera den komplexa försörjningskedjan.

BILD 1: Nå en integrerad försörjningskedja

Medelstora detaljhandlare står dessutom inför ytterligare utmaningar då de inte kan binda sig vid fleråriga utvecklingsprojekt, som utgör en långvarig finansiell belastning och tävlar om de knappa utvecklingsresurserna som behövs även i de andra delarna av verksamheten. I praktiken betyder detta att medelstora detaljhandelsföretag varken kan lägga ned stora mängder tid på egen utveckling av system eller på stora SAP-implementationer, vilket storbolagen traditionellt har gjort. Kostnaderna, resurskraven och riskerna utgör ofta ett hinder för medelstora detaljhandlare att satsa på planeringsverktyg, trots det tydliga behovet.

BILD 2: Medelstora detaljhandlare pressas från två håll i försörjningskedjans IT-lösningar

Vi på RELEX har utvecklat en planeringslösning som även detaljhandlare med flera miljarder euro i omsättning drar stor nytta av. Den bygger på vår unika big data -teknologi, optimerad för detaljhandelns försörjningskedja, som ger klara konkurrensfördelar i omfattande och komplicerade verksamhetsmiljöer. De stora detaljhandlarna har valt RELEX på grund av lösningens prestanda och flexibilitet, som gör det möjligt att tackla utmaningarna i verksamheten på ett effektivt sätt. Trots detta, är det de medelstora detaljhandelsföretagen som utgör vår största kundgrupp. Vår framgång inom det här segmentet bygger framför allt på att vi erbjuder en heltäckande lösning, som ändå kan tas i bruk snabbt och med minimal ekonomisk risk tack vare vår Software as a Service (SaaS) -modell. De här faktorerna är speciellt viktiga för medelstora detaljhandelsföretag. Vi har uppnått goda resultat tillsammans med detaljhandelsföretag i hela Nordeuropa och inom praktiskt taget alla handelsbranscher, såsom livsmedel, böcker, kläder, GDS och byggvaruhandeln, allmänna handelsvaror och apotek.

Alla våra kunder har sett klara förbättringar i sina centrala nyckeltal och investeringen i RELEX har betalat sig tillbaka inom loppet av några veckor eller några månader. Vi har inte förlorat en enda av våra SaaS-kunder. Kontakta oss gärna om du vill veta hur RELEX kan hjälpa din verksamhet att bli effektivare och mer lönsam.

Följande steg?

Vi på RELEX är experter på styrning och planering av leveranskedjan. Om du vill veta mera, ta kontakt med Johanna Småros (johanna.smaros@relexsolutions.com eller +358 40 543 1142). En timme räcker för att gå igenom nuläget på ditt företag och fatta beslut om de första stegen.