Fördelar med att optimera planogram på butiksnivå

 

Författare: Mikko Kärkkäinen, Group CEO, D.Sc. (Tech.)

Sortimentsdifferentiering kan vara väldigt effektivt när det kommer till att positionera detaljhandlare på marknaden och för att attrahera och behålla kunder. Samtidigt som det ökar försäljningen är det ändå viktigt att förstå att det även kan öka kostnaderna (mer om detta hittar ni i vår engelska artikel).

Välgjorda planogram har förmågan att öka försäljningen, men de kan också samtidigt minska på kostnaderna för både varuförsörjningen och i butiken. Optimering av planogram på butiksnivå stärker den effekten genom att ta vara på den maximala nyttan i form av ännu högre försäljning och lägre kostnader. Dessutom, oavsett vilket sortiment det gäller, uppstår ingen ytterligare kostnad för att justera planogram för en specifik butik, till exempel för att anpassa efter butikslayout eller lokala preferenser hos konsumenterna. Det finns alltså flera bra anledningar till att optimera planogram på butiksnivå, och då dagens teknologi dessutom drastiskt drar ner på arbetskraften som behövs för att optimera planogram, så finns det ingen bra anledning till att inte göra det.

För att tydliggöra vill vi betona att planogram på butiksnivå / butiksspecifik lageroptimering både kan utföras med ett fullt centraliserat sortiment eller med vilket kluster-baserat sortiment som helst. Idén är helt enkelt att optimera hyllplatsen för varje produkt i varje butik baserat på dess försäljningsvolym, försäljningsmarginal, förpackningsstorlek och leveransfrekvens. Även butiker med samma storlek och inom samma kluster kan ha stora variationer i sin försäljning, och denna dynamik kan variera också inom en väldigt liten geografisk yta. Som ett exempel kan vi använda två lika stora butiker, inom samma kluster, men på var sin sida av en stor motorväg. Vi kallar dem Norra och Södra butiken. Den Norra butiken har väldigt hög försäljning i relation till sin yta, medan den Södra butiken har en lägre försäljning i relation till sin yta. För att säkerställa att vi undviker förlorad försäljning i den Norra butiken och inte har för stort lager i den Södra butiken, krävs det väldigt olika lagernivåer.

Mikko Kärkkäinen

Mikko Kärkkäinen

Group CEO, D.Sc. (Tech.)

Phone+44 7802 658 237

Är du intresserad av våra kundcase?

Se hur vi hjälpt våra kunder i praktiken.Läs våra kundcaseButik 1: Norra butiken

Butik 2: Södra butiken

Både den Norra butiken (till vänster) och den Södra butiken (till höger) har samma sortiment. Den Norra butiken har ett för lågt lager (i rött) inom flera områden, medan den Södra butiken överensstämmer med det nationella genomsnittet för kedjan dvs. bra lagernivåer (blå) och ett litet överskottslager (grönt).

Försäljningsfördelar med planogram på butiksnivå

Planogram som är optimerade på butiksnivå ökar försäljningen och försäljningsmarginalen. Den ökade försäljningen kommer från:

1) Att man gör det enklare att köpa bäst-säljande artiklar genom att ge dem mer yta och en optimal plats i hyllan.

2) Bättre hylltillgänglighet. Genom att anpassa utrymme efter försäljning minskas både behovet av kontinuerlig påfyllning i hyllorna och förlorad försäljning från fel eller försenad påfyllning – konsumenten kan inte köpa artiklar som finns på lagret eller som inte är tillgängliga på hyllorna.

Försäljning maximeras genom att skapa planogram för varje enskild butik eftersom försäljningen av alla artiklar varierar från butik till butik, och kommer att fortsätta variera dagligen. Genom att skapa planogram på butiksnivå ser dagligvaruhandlare ofta en ökning om 1-1,5 % i försäljningsmarginalerna.

De stora dagligvaruhandlarna gör ofta en stor genomgång av sina planogram var 12-16:e vecka. Veckogranskningar görs sedan för att göra mindre ändringar, till exempel vid produktlanseringar och nedtrappningar. Idealt skapar butiker också dagliga tidspecifika planogram, särskilt för färskvaror. Till exempel kan en närbutik ha lunchmåltider i hyllorna på morgonen och sedan ersätta dem med färdiga måltider på eftermiddagen. Med planogram som skapas automatiskt kan man så gott som utesluta både tids- och kostnadsbarriärer och skapa så många planogram som effektivast möjligt.

Kostnadsfördelar med skräddarsydda planogram för enskilda butiker

Genom att optimera planogram på butiksnivå minskar kostnaderna på två sätt:

1) De ger ökad effektivitet i butiken och i varuförsörjningen.

2) De minskar på de lagerrelaterade kostnader, så som lagerförvaring och svinn.

Ökad effektivitet i butikshyllornas varupåfyllning och i varuförsörjningen

Den största effektivitetsfördelen nås genom att optimera varupåfyllningen i butikshyllorna. Att konfigurera hyllorna rätt efter inkommande varor betyder att varje varuleverans direkt kan placeras ut i butiken, vilket i sin tur gör att man uppnår ett så kallat envägslager (one-way inventory). Därmed är kostnaderna lägre tack vare att:

  • Överflödigt lager inte behöver föras tillbaka till lagret efter att hyllan har fyllts enligt rätt kapacitet.
  • Snabbt säljande produkter inte behöver fyllas på lika ofta.
  • Det är mer effektivt att arbeta i ett lager som inte är överfullt med varor.

Samma mekanism underlättar synkronisering mellan plockning och leverans längre upp i varuförsörjningen. När utrymmet stämmer överens med efterfrågan, kan beställningar av flera olika varor som ingår i samma butiksavdelning både plockas samtidigt i distributionscentret och levereras tillsammans till butiken, så att påfyllningen i hyllorna i sin tur kan koordineras. Detta minskar antalet plocklinjer i distributionscentret och möjliggör att varuförsörjningsteamet kan utforska möjligheten att rationalisera leveransscheman, utan att äventyra butikstillgängligheten. Varupåfyllning på butiksavdelningsnivå gör påfyllningen i hyllorna ännu mer effektiv.

Detta kan påverka kostnaderna för dagligvaruhandlare betydligt. Ofta står den fysiska hanteringen av lagret för så mycket som 30 % av butikernas arbetskostnader, och förutom kostnaderna för kassapersonalen, är det den största arbetskrafts-relaterade utgiften för en butik. Planogram som skapas för specifika butiker resulterar ofta i en minskning på 5-10 % av arbetskostnader relaterade till påfyllning av hyllor.

Lagerrelaterade kostnader

Det mest kostsamma varulagret är ett lager som inte omsätter. Det drar på sig kostnader och kapitalränta utan att generera vinst genom försäljning. Dåligt utformade planogram leder till ett överdrivet stort lager på grund av de kvantiteter som behövs för att bygga attraktiva hyllor. När planogram istället reflekterar butikens efterfråga ökar generellt lageromsättningen. Normalt ser man direkt en 2-10 % minskning av lagret, beroende på formatet och begränsningsfaktorerna i optimeringen. De minsta närbutikerna, där nästan alla produkter bara har ett hyllansikte (facing), upplever normalt en liten effekt, medan större varuhus, som har mer yta att arbeta med, tenderar att se större minskningar i lagervärdet.

Färskvaruprodukter hör till den varukategori som typiskt ser den största effekten i de lagerrelaterade kostnaderna. Ingen återförsäljare vill att det ska se för sparsamt ut i hyllorna, men att fylla ut med lågt säljande produkter, så som färdigpackat kött eller kallskuret, är inte fördelaktigt. Genom att optimera hyllutrymmet för varor med risk för svinn i en specifik butik, kan man normalt minska svinnet med 5-10 %.

Utmaningar inom optimering av planogram på butiksnivå – Varför har inte alla redan gjort det

Optimering av planogram på butiksnivå kan låta som ett självklart alternativ. Högre marginaler på försäljningen och lägre kostnader – vem skulle inte vilja det?

Den största orsaken till varför företag håller tillbaka, är för att skapandet och optimeringen av planogram uppfattas som väldigt tidskrävande uppgifter. Dessutom associeras planogram på butiksnivå ofta med butikssortiment – om sortimentet inte skiljer sig mellan butiker anses butiksspecifika planogram vara onödiga. Det är ändå viktigt att inse att planogram på butiksnivå kan ha en stor påverkan på resultatet fastän en butik erbjuder ett standardsortiment.

Traditionellt sett har skapandet av planogram krävt väldigt mycket manuellt arbete och många företag ser det fortfarande på det sättet. D.v.s. planerare får i uppgift att bygga ett planogram för att säkerställa att alla produkter i sortimentet är placerade korrekt, har tillräckligt med plats och reflekterar hela butikens utseende, så att allting överensstämmer med butikens strategiska försäljningsvision.

Om vi tar ett exempel på en detaljhandlare som har 1000 butiker, varje butik har två planogram som uppdateras veckovis på grund av att de byter ut produkter eller granskar produktkategorierna. Om en planerare bygger fyra planogram per dag skulle butiken behöva 100 planerare på en genomsnittlig vecka. Dessutom måste man också ta hänsyn till den kontinuerliga utbildning som teamet behöver gå för att försäkra sig om att hela tiden vara uppdaterade inom området. Detta är helt enkelt inte hållbart för de flesta detaljhandlare. Så varför inte automatisera hela processen? Ända tills nyligen har det helt enkelt inte funnits någon mjukvarulösning som kan konfigureras till att automatiskt bygga och optimera planogram på butiksnivå – och som dessutom gör det bra. Hittills har implementeringsprojekt generellt sett varit långa och utdragna, med både höga och osäkra kostnader.

RELEX har i flera år vidareutvecklat en snabbimplementerad lösning som optimerar planogram och lager på butiksnivå. Planogram byggs automatiskt efter detaljhandlarens riktlinjer och är skräddarsydda efter varje butiks specifika behov. Planogram som är skräddarsydda efter varje butiks behov är nästintill alltid otroligt effektiva. Att köra en pilot i utvalda butiker är ett snabbt och smärtfritt sätt att kunna mäta fördelarna, och enligt vår erfarenhet väger de fördelarna så mycket tyngre än arbetet och kostnaderna, vilket gör att tanken är oemotståndlig.

Butik 1: Norra butiken

Butik 2: Södra butiken

Den Norra butiken (till vänster) och den Södra butiken (till höger) efter att man infört planogram som är optimerade på butiksnivå. Över- och underlager har eliminerats.