Det anrika företaget Nanso Group, en finsk klädtillverkare som i år firar sitt 90-års jubileum, använder RELEX systemstöd för att göra efterfrågeprognoser. Nanso Group är känt bl.a. genom företagets klädmärken Nanso, Black Horse och Finnwear samt strumpbyx- och strumpmärkena Vogue, Norlyn, Amar, Finnwear samt KS-Socks.

År 2010 inledde Nanso Group ett utvecklingsprojekt för att höja kvaliteten på företagets efterfrågeprognoser. Målsättningen var att på ett effektivare sätt säkerställa den höga servicegrad man ville erbjuda företagets kunder. Det stod snabbt klart att ett bättre systemstöd för prognostisering var en förutsättning för att nå målet.

Bra prognoskvalitet är av central betydelse för att uppnå en hög servicegrad utan att tumma på lageromsättningen. Nanso Groups affärsmiljö ger upphov till tuffa utmaningar inom prognostiseringen: dels gör de olika färg- och storleksvarianterna att det totala antalet artiklar oundvikligen växer sig mycket stort, dels lever en stor andel av artiklarna endast en säsong, vilket betyder att sortimentet konstant förändras.

Samarbetet med RELEX inleddes med en förstudie. Ett av förstudiens centrala resultat var att prognostiseringen av det kontinuerliga bassortimentet i hög utsträckning kunde automatiseras med hjälp av matematiska prognosmodeller, för att frigöra tid för planeringen av säsongsvarorna. Efter förstudien valde Nanso Group att implementera prognostiseringsverktyget RELEX Forecaster i hela sin verksamhet. För RELEX del har samarbetet med Nanso Group utgjort det första implementeringsprojektet inom textilbranschen.

Implementeringen av det nya systemstödet har redan gett resultat. Behovet av manuellt arbete inom prognostiseringen av bassortimentet har klart kunnat minskas med hjälp av effektiv matematisk prognostisering. Nanso Group har också sett en förbättring inom planeringen av säsongsvaror: ”Vårt varuförsörjningsteam ser stora fördelar med att alla prognoser för säsongsvarorna numera finns i samma system, istället för att segla runt i olika Excel-ark. Idag är det mycket enklare att skapa sig en helhetsbild av den förväntade efterfrågan än tidigare. Vi har också stor nytta av RELEX inom uppföljningen”, konstaterar inköps- och logistikdirektör Sanna Tiikkainen.

Nanso Group har planer på att ytterligare utvidga användningen av RELEX. ”Vi är övertygade om att vi kommer att uppnå en stor förbättring av vår behovsplanering med hjälp av RELEX. Detta kommer att mångdubbla nyttan av systemet” avslutar Sanna Tiikkainen.