Farmos, en leverantör av rengöringslösningar i Finland, Baltikum och Ryssland, har under våren 2010 implementerat RELEX prognostiseringslösning, RELEX Forecaster. Prognosverktyget har gjort det möjligt för Farmos att utveckla hela sin planeringsprocess. Farmos uppskattar speciellt att verktyget är mycket enkelt att använda, men ändå möjliggör hantering av prognoser på flera olika nivåer.

Farmos är en ledande tillverkare och marknadsförare av tvätt-, rengörings- och hygienprodukter samt industrikemikalier. Företaget är verksamt i Finland, Ryssland och Baltikum. Produktionen sker i Finland och Ryssland. Sammanlagt sysselsätter Farmos cirka 250 personer.

Genast från starten hade Farmos som mål att både förbättra sättet att arbeta med prognoser och att ta i bruk en ny prognostiseringslösning för att stöda den nya processen. Farmos verksamhetsdirektör Jussi Pullola konstaterar: ”Vi ville samla upp all information om uppskattad efterfråga, som tidigare varit utspridd inom företaget, för att bättre kunna stöda vår produktionsplanering. Redan i ett tidigt skede av utvecklingsprojektet stod det klart för oss att vårt existerande affärssystem inte skulle vara tillräckligt användarvänligt eller flexibelt för att möjliggöra den nya planeringsprocess som vi skissat upp.”

Farmos evaluerade flera olika prognostiseringslösningar och fastnade till slut för RELEX Forecaster. ”Vårt första intryck var att RELEX lösning kändes väldigt intuitiv och användarvänlig, och nu när vi använt verktyget kan vi konstatera att detta stämmer också i praktiken. Jag är mycket nöjd med vårt val”, berättar Jussi Pullola. Jussi fortsätter: ”Någonting som är mycket viktigt för oss är att RELEX verktyg gör det möjligt att jobba med prognoser på olika nivåer – i praktiken jobbar vi med prognoser på kundgrupps- och produktgruppsnivå och verktyget ser sedan automatiskt till att prognoskorrigeringarna fördelas ner på kundgrupps- och produktnivå. Detta har inneburit en stor förändring i vårt sätt att jobba med prognoser – tidigare var vi väldigt produktfokuserade.”

Implementeringsprojektet inklusive systemintegration och utbildning av användarna genomfördes snabbt. Fyra månader efter att implementeringsbeslutet fattats var RELEX prognostiseringslösning redan i fullskaligt produktionsbruk. ”Förändringen i sättet att arbeta har visat sig vara en större utmaning än implementeringen av systemet. Det är svårt att förändra det gamla sättet att arbeta, speciellt då både processen och ansvarsfördelningen inom företaget förändras samtidigt. För att processförändringen ska gå att genomföra, krävs att systemlösningen är tillräckligt flexibel, enkel att använda och möjliggör automatisering av rutinmässiga arbetsmoment – allt detta har RELEX prognosverktyg levererat”, avslutar Jussi Pullola belåtet.