RELEX årliga SCM-seminarium som gick av stapeln den 21:a maj i Göteborg samlade ca 70 logistikexperter och -beslutsfattare från över 30 olika nordiska företag. Seminariets bärande tema var effektiv varuförsörjning som en konkurrensfördel samt hur man med hjälp av målstyrning, rätt organisation och rätt kompetens kan uppnå maximalt resultat.

Hemmafixarkedjan JULA samt inköps- och logistikbolaget Tuko Logistics presenterade praktiska case från sina verksamheter och hur de utvecklat sin affär med hjälp av bättre prognos- och planeringsverktyg. Johanna Småros och Michael Falck från RELEX pratade om hur man genom målstyrning kan sammanlänka varuförsörjningen med företagets strategi och kundlöfte samt hur man bäst organiserar varustyrningen. Annika Alftan, vinnare av RELEX Supply Chain Award 2013, avslutade eftermiddagen med en sammanfattning av de viktigaste slutsatserna från sin prisvinnande studie. Efter föredragen var det dags för plockmat och mingel där de livliga diskussionerna fortsatte och deltagarna utnyttjade chansen att nätverka.

Seminariepresentationerna:

På förmiddagen arrangerades även RELEX användarforum för aktiva systemanvändare. Under förmiddagen fick deltagarna bland annat en inblick i planerad systemutveckling. Nina Lehtinen, logistikkoordinator på Nordens ledande däckkedja Vianor i Norge, gav också praktiska exempel på hur företaget utnyttjar RELEX konfigurations- och optimeringsmotor för att själva styra och vidareutveckla parametersättningen av systemet.

Audience_210514

Målstyrning sammanlänkar varuförsörjningen med företagets strategi
Johanna Småros, RELEX
Johanna Småros lyfte fram att den vanligaste orsaken till att företag väljer att satsa på ett mera avancerat systemstöd för varustyrning är att man eftersträvar att effektivisera processerna. Samtidigt uppnår man fördelar som ökad hylltillgänglighet, lägre lagernivåer och ökad kostnadseffektivitet. För att ta följande kliv i utvecklingen och uppnå ännu bättre resultat, krävs dock ofta processförändringar, rätt prioritering av olika utvecklingsmöjligheter samt ökat samarbete mellan funktionerna. Tydliga mål som är förankrade i strategin och kundlöftet skapar förutsättningar att uppnå extremt bra resultat.

Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet: Case JULA
Magnus Sigurd, Inköpschef, JULA
Magnus Sigurd belyste vikten av hög hylltillgänglighet och ett effektivt varuflöde för hemmafixarkedjan Jula. Sigurd berättade varför Jula valt att införa ett mera avancerat systemstöd för att styra butikernas varupåfyllning proaktivt utifrån prognostiserad efterfrågan samt för att integrera styrningen av flödet in till centrallagret med flödet ut till butik och till konsument. Han beskrev också hur införandet av systemstödet genomförts och vilka organisationsförändringar projektet fört med sig samt delade med sig av Julas erfarenheter av utrullningen hittills.

Magnus_Sigrud_

Innovative SCM for Added Value and Fresher Products: Case Tuko Logistics
Tuomas Brunou, Planeringschef, Tuko Logistics
Planeringschef Tuomas Brunou från inköps- och logistikföretaget Tuko Logistics beskrev bolagets verksamhet och vilka utmaningar det innebär att förse tiotals snabbgrossister, hundratals matbutiker och tusentals storkök med färskvaror och andra matvaror. Han presenterade Tuko Logistics strategiska mål att utgöra ett informationsnav i dagligvaruhandelns leveranskedja och integrera hela flödet från producent via grossist till matbutik för ökad tillgänglighet, effektivare flöden och bättre framförhållning i kapacitets- och produktionsplanering. Brunou lyfte bland annat fram vilka konkreta fördelar både matbutikerna samt Tuko Logistics uppnått genom den varupåfyllningstjänst som Tuko erbjuder butiksledet.

_Tuomas_Brunou_Johanna_Smaros_

Bästa resultat med rätt organisation och rätt kompetens
Michael Falck, RELEX
Michael Falck presenterade resultaten från en studie som RELEX genomfört bland företagets större systemkunder. Falck beskrev bland annat hur man valt att organisera den operativa varustyrningen, resursbehoven i olika verksamheter samt vilka KPI’er företagen använder sig av. Michael lyfte även fram rekommendationer samt utvecklingsmöjligheter.

Föredrag av vinnaren av RELEX Supply Chain Award 2013
Annika Alftan, Hanken Svenska Handelshögskolan
Annika Alftan presenterade sin magistersavhandling “Collaborative Buyer-Managed Forecasting: a new framework to create a competitive supply chain in the grocery sector” för vilken hon tilldelats RELEX Supply Chain Award 2013. Alftan har utvärderat olika modeler för prognossamarbete inom dagligvaruhandelns leveranskedja och presenterade en ny välunderbyggd samarbetsmodell som hon utvärderat genom en fallstudie. Samarbetsmodellen bygger på en centraliserad process för att skapa efterfråge- och beställningsprognoser som kan delas och berikas genom hela leveranskedjan. Prognoserna bygger på information om säljdata, inneliggande lager i leveranskedjans olika led, samt planerade effekter av kampanjer, produktlanseringar och säsonger i butiksledet.