Aalto-universitet i Finland och ZHAW-högskolan i Zürich, som bägge är världsledande på forskning inom logistik, har i samarbete med RELEX undersökt användningen av system för automatisk varupåfyllning inom detaljhandeln. Av studien framgår att automatiska varupåfyllningssystem blivit vanligare under de senaste fyra åren och att den uppåtgående trenden sannolikt kommer att hålla i sig.

Den studie som genomfördes av Aalto-universitetet fokuserade sig på företag inom detaljhandeln i Sverige, Norge och Danmark. Sammanlagt 61 företag deltog i intervjuer. I 42 % av dessa företag har man centraliserat ansvaret för varupåfyllningen. Studien är en uppföljning av en motsvarande undersökning som genomfördes i Norden år 2007. En jämförelse av resultaten från den nya och den äldre studien påvisar att användandet av automatiska varupåfyllningssystem har ökat markant under de senaste fyra åren: år 2007 använde sig endast 20 % av företagen som deltog i studien automatiska system för varupåfyllningen, då motsvarande andel år 2011 är 51 %.

Den studie som genomfördes av högskolan i Zürich, undersökte läget i Tyskland, Österrike och Schweiz. 53 detaljhandelsföretag deltog i studien och 47 % uppgav att man centraliserat ansvaret för varupåfyllningen. Resultatet indikerar att företagen i Centraleuropa ligger något före de nordiska företagen i utnyttjandet av möjligheterna att centralisera beställandet.

Studien som RELEX genomfört i samarbete med de två universiteten pekar på att företag i olika länder möter samma typ av utmaningar och problematik inom varupåfyllningsprocessen. Bland annat såg både de nordiska och de centraleuropeiska företagen varustyrningen av nya produkter och kampanjer som särskilt krävande.

Både i Norden och i Centraleuropa kan man se en tydlig trend mot ett ökat användande av system för automatisk varupåfyllning. Studien påvisar också att företag som utnyttjar automatiska varupåfyllningssystem överlag är mera nöjda med sina varupåfyllningsprocesser än företag som bearbetar beställningarna manuellt.

På basen av resultaten av den genomförda studien, förutspår RELEX att utvecklingsorienterade företag inom Norden och Centraleuropa fortsättningsvis kommer att gå mot ett mera centraliserat beställande och en ökad användning av automatiska varupåfyllningssystem.