År 2007 ställde Suomalainen Kirjakauppa, Finlands ledande bokhandelskedja, som mål att avsevärt effektivera varupåfyllningen i butikerna för att ge butikspersonalen mera tid för försäljning och kundbetjäning. För att uppnå detta mål, behövdes en ny lösning för varupåfyllningen. Efter att ha utvärderat flera olika alternativ, valde Suomalainen Kirjakauppa RELEX som samarbetspartner.

Förnyandet av butikernas varupåfyllningsprocess inleddes med ett kartläggningsprojekt som genomfördes av RELEX. Kartläggningsprojektet resulterade i en beskrivning av utgångsläget samt en tillförlitlig uppskattning av de resultat som Suomalainen Kirjakauppa kunde förvänta sig av utvecklingen av butikspåfyllningen. Kartläggningen genomfördes med hjälp av en simuleringsmodell, som på basen av Suomalainen Kirjakauppas egna systemdata visade hur den nya processen skulle komma att fungera i praktiken.

Kartläggningen åtföljdes av en pilot omfattande tre butiker. I piloten togs den varupåfyllningsprocess som definierats i kartläggningsprojektet i bruk med hjälp av varupåfyllningssystemet RELEX Processor. Piloten var en framgång både vad gäller nyckeltalen och den respons som butikerna gav.

Efter den lyckade piloten var det lätt för Suomalainen Kirjakauppa att inleda ett mer omfattande ibruktagningsprojekt tillsammans med RELEX. Ibruktagandet delades upp i två faser, som båda omfattade cirka 30 butiker. Den första fasen av ibruktagandet löpte så väl att Suomalainen Kirjakauppa beslöt sig för att tidigarelägga den andra fasen med över fyra månader. På så sätt näst intill halverades tiden som man ursprungligen hade reserverat för ibruktagandet.

Enligt logistikchef Pekka Kuurne ledde ibruktagandet av RELEX’ lösning till mätbara resultat från första början. Tillgängligheten i hyllan förbättrades med hela 7 procentenheter samtidigt som lageromsättningen ökade med 16 %. Samtidigt har tiden som används på beställande i butikerna minimerats – beställandets automationsgrad steg genast till 98 % för de artiklar som ingår i butikernas sortiment. Idag sköts alla butikers varupåfyllning av en enda logistikplanerare, som granskar beställningsförslagen. På så sätt har resurser frigjorts för kundbetjäning och försäljningsarbete i butikerna. Dessutom har varupåfyllningen under bokhandelns viktigaste säsong, julhandeln, framgångsrikt kunnat automatiseras.