Case Atria

Prognostisering och planering av efterfrågan

Introduktion

Atria tog i bruk RELEX lösning för att uppnå effektivare och noggrannare prognostisering och planering av efterfrågan. Med hjälp av RELEX har Atria lyckats öka sin styrnoggrannhet med sex procentenheter.

Atria är en av de största leverantörerna av köttprodukter i Finland och ett av de ledande livsmedelsföretagen i Norden, Ryssland och Baltikum. I Atrias kundkrets ingår dagligvaruhandeln, storkök samt livsmedelsindustrin.

Snabba fakta om Atria

Omsättning € 1.411 miljoner
Personal 4668
Affärssystem ERP Infor M3 (f.d. Movex), som RELEX integrerades med
RELEX lösning används för prognostisering av alla de ca 1000 produkter som tillverkas i Finland

Utmaningar och mål

Leveranskedjan för köttprodukter är utmanande. Uppfödningen av djuren styr köttråvarornas anskaffningscykel och ledtiderna varierar från ca 18 veckor upp till 3 år. Köttråvaran utgör också den största delen av kostnaderna för slutprodukten, vilket innebär att noggrann och långsiktig planering är ett måste för att säkerställa bästa möjliga balans mellan tillgång på köttråvaror, produktionskapacitet och försäljning. I och med att slutprodukternas hållbarhet är kort, krävs också mycket noggranna prognoser på dagsnivå för att styra produktionen, garantera en hög tillgänglighet och minimera svinnet.

Före Atria tog i bruk RELEX lösning, hade företaget byggt upp skräddarsydda system för prognostisering och planering på kort och på lång sikt.

För Atria, såsom för de flesta andra livsmedelsleverantörer, utgjorde olika specialsituationer – kunddrivna kampanjer, detaljhandelns listningsbeslut, produktlanseringar samt säsongsbunden efterfrågan – den största utmaningen ur ett prognosperspektiv. Helhetsplaneringen komplicerades också av storkökskundernas ibland väldigt höga efterfrågetoppar, speciellt då de sammanföll med säsonger.

Atria satte upp följande mål för effektiviseringen av sin prognostiseringsprocess:

  • Kort- och långtidsprognostisering ska ingå i samma enhetliga process och genomföras i samma system.
  • Effektivisering av prognostiseringen med hjälp av kvantitativa prognosmodeller.
  • Bättre systemstöd för att hantera och analysera kampanjer, kundernas listningsbeslut och säsongsvolymer.

RELEX lösning och införande

Efter att ha kartlagt flera olika alternativ, valde Atria RELEX prognoslösning. Atrias direktör för styrning av leveranskedjan, Jaakko Takala, beskriver valet: ”RELEX prognoslösning passade precis våra behov. Vi var speciellt nöjda med att systemet utgjorde en färdig helhet med genomtänkta och testade arbetsflöden för både prognostisering av basefterfrågan samt hanteringen av specialsituationer på ett användarvänligt sätt. Det var klart att vi med RELEX hjälp kunde öka planeringsnoggrannheten och dessutom göra processerna mera strömlinjeformade.”

Med hjälp av RELEX statistiska prognosmodeller har Atria kunnat föra ned prognostiseringen på kundkedjenivå och samtidigt beakta de skillnader i leveransvolymerna som uppstår under olika veckodagar. Prognoserna beräknas kontinuerligt på en kundkedja-produktnivå för ett och ett halvt år framåt. Genom att summera prognoserna till en planeringsgruppsnivå producerar man information för den långsiktiga materialplaneringen. Takala kommenterar: ”De statistiska prognosmodellerna producerar noggrannare prognoser för den normala efterfrågan än vad människor klarar av.”

”Information om våra kunders planerade kampanjer och listningar läses direkt in i systemet med hjälp av automatiska dataöverföringsgränssnitt. I tillägg till ett planeringsverktyg, fick vi i och med införandet av RELEX också ett datalager, där vi enkelt kan analysera kundernas tidigare kampanjer och deras inverkan på försäljningen. Detta ger oss värdefull information för planeringen av framtida kampanjer” fortsätter Takala. Vid styrningen av säsonger är tillgången till information om kundernas förhandsbeställningar och listningar ytterst väsentligt.

Som en del av införandeprojektet, integrerades RELEX med Atrias Infor M3-affärssystem. Efter att den tekniska implementeringen genomförts, flyttades planeringsprocessen över till RELEX system en kundgrupp i taget. ”Implementeringen och integrationen utgjorde ingen större utmaning. Personligen var jag till och med lite överraskad över hur bra allting gick på basen av tidigare erfarenheter av IT-projekt” kommenterar Takala implementeringen.

Resultat

Prognosnoggrannheten har ökat, i procentenheter

%

Den volymvägda prognosnoggrannheten på veckonivå är

Andra uppnådda fördelar:

  • Prognoserna håller en jämnare kvalitet. Tidigare orsakade enstaka stora prognosfel problem i produktionsplaneringen.
  • Med hjälp av statistiska prognosmodeller har prognosprocessen blivit effektivare och Atria har kunnat föra ned prognostiseringen till kundkedjenivån, vilket stöder planeringen av kundspecifika kampanjer och hanteringen av kundkedjornas listningsbeslut.
  • Med hjälp av systemet kan man smidigt analysera vilken effekt kampanjer och listningsbeslut haft på efterfrågan.
  • Planeringen både på kort sikt samt på lång sikt bygger på samma prognoser och görs i samma system.
  • Statistisk prognostisering frigör tid för planering av specialsituationer.

I samband med införandet av RELEX har prognostiseringen inom Atria centraliserats till ett kompetent planeringsteam. På detta sett har även processen utvecklats och blivit lättare att leda samt vidareutveckla.

Ett utvecklingsområde har varit att gå över till rullande planering, som också utgör grunden för säljbudgeten. ”Noggranna prognoser på kundkedjenivå kommer att göra det möjligt för oss att snabbare bedöma hur vi ligger till i jämförelse med säljmålen och kunna rikta korrigerande åtgärder effektivare” kommenterar Teemu Pitkänen, försäljningsdirektör på Atria.

Det var klart att vi med RELEX hjälp kunde öka planeringsnoggrannheten och dessutom göra processerna mera strömlinjeformade.

Jaakko Takala

Direktör för styrning av leveranskedjan, Atria

Noggranna prognoser på kundkedjenivå kommer att göra det möjligt för oss att snabbare bedöma hur vi ligger till i jämförelse med säljmålen och kunna rikta korrigerande åtgärder effektivare.

Teemu Pitkänen

Försäljningsdirektör, Atria